Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Wśród jej najważniejszych zadań znajdują się m.in. uchwalanie statutu gminy, przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta, powoływanie skarbnika, uchwalanie budżetu, studium zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podatków i opłat, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów oraz ustalania ich wysokości, tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich, tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych oraz wielu innych. W dziale tym znajdują się wszelkie informacje dotyczące sesji, podjętych przez Radę Gminy Rewal uchwał, godzin przyjmowania interesantów przez Przewodniczącą Radę Gminy itp.

Drukuj

Godziny pracy Rady

Przewodniczący Rady Gminy przyjmują interesantów w każdy czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godz. 14:00 do godz. 16:00

 

Drukuj

Sesje Rady Gminy Rewal


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • Uchwała Nr LXI/371/18 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2018r.   w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek nr 29/9 oraz 30/9 obręb Rewal 1.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) oraz art. 37 ust. 3a pkt 1) ustawy z dnia 11 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)  Rada Gminy Rewal uchwala co następuje: § 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr 29/9 i 30/9 o łącznej powierzchni 1472 m2  obr.  Rewal 1, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00046398/1. 2. Nieruchomość opisaną w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal. § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                     Przewodniczący Rady                                                                                   Bogusław Woźniak

  • U C H W A Ł A  Nr LXI/370/18 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2018  r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość w  Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r.poz.130) i art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz.121 i poz. 50) Rada Gminy Rewal uchwala  co następuje: § 1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżwcą kolejnej umowy dzierżawy , której przedmiotem będzie działka oznaczona ewidencyjnie nr 727/6 o powierzchni  około 3 m2 obręb Niechorze na okres dwóch lat . 2. Granice przeznaczonej pod dzierżawę części działki opisanej w ust.1 określa załącznik graficzny  do niniejszej Uchwały. § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w § 1. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                                  Przewodniczący Rady                                                                                                                              Bogusław Woźniak                                                                             

  • Uchwała Nr LXI/369/18 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o propozycji połączenia Gminy Brojce, Karnice, Rewal  i Trzebiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Gryfickiego Na podstawie art. 454 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754), w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Gryfickiego, Rada Gminy Rewal uchwala co następuje:   § 1. Wyraża się negatywną opinię w sprawie połączenia Gmin Brojce, Karnice, Rewal i Trzebiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Gryfickiego.   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                     Przewodniczący Rady                                                                                   Bogusław Woźniak  

  • U C H W A Ł A  Nr LXI/368/18 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2018  r w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz.130) i art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz.121 i poz. 50) Rada Gminy Rewal uchwala co następuje: § 1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem będzie część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 319    o powierzchni około 2 m² obręb Niechorze  na czas nieoznaczony, 2. Granice przeznaczonej pod dzierżawę części działki opisanej w ust.1 określa załącznik graficzny do niniejszej Uchwały. § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w § 1. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                   Przewodniczący Rady                                                                                                               Bogusław Woźniak  

  • U C H W A Ł A  Nr LXI/367/18 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość  w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz.130) i art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz.121 i poz. 50) Rada Gminy Rewal uchwala co następuje:   § 1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem będzie działka oznaczona ewidencyjnie nr 425/8  o powierzchni  165 m² obręb Rewal 1 na okres 9 lat. 2. Granice przeznaczonej pod dzierżawę  działki opisanej w ust.1 określa załącznik graficzny do niniejszej Uchwały. § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w § 1. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady                                                                                               Bogusław Woźniak

  • U C H W A Ł A  Nr LXI/366/18 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2018  r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości w Pobierowie  oraz odstąpienie od  przetargowego trybu zawarcia umowy.     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz.130) i art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz.121 i poz. 50) Rada Gminy Rewal uchwala co następuje: § 1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem będzie część działki oznaczonej ewidencyjnie  nr 653/3                  o powierzchni  około 200 m2 obr. Pobierowo na okres 9 lat. 2. Granice przeznaczonej pod dzierżawę  działki opisanej w ust.1 określa załącznik graficzny do niniejszej Uchwały. § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w § 1. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                         Przewodniczący Rady                                                                   Bogusław Woźniak                                                                           

  • U C H W A Ł A  Nr LXI/365/18  Rady Gminy Rewal  z dnia 16 maja 2018  r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości w Rewalu  oraz odstąpienie od  przetargowego trybu zawarcia umowy. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz.130) i art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz.121 i poz. 50) Rada Gminy Rewal uchwala co następuje:   § 1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem będzie część działki oznaczonej ewidencyjnie  nr 60/4 o powierzchni około 12 m2 obr. Rewal 1, stanowiącej własność Gminy Rewal, na okres  do dnia 30 września 2018r. 2. Granice przeznaczonej pod dzierżawę  działki opisanej w ust.1 określa załącznik graficzny do niniejszej Uchwały. § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w § 1. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                              Przewodniczący Rady                                                                                                               Bogusław Woźniak                                                                                                    

  • Uchwała  Nr LXI/364/18 Rady Gminy Rewal    z dnia 16 maja 2018 r.   w sprawie : zamiany nieruchomości.   Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) i art. 15 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 50) Rada Gminy uchwala co następuje :   § 1.  Wyraża się zgodę na zbycie w drodze zamiany działki Nr 45/3 obręb Pustkowo o pow. 45 m2, KW SZ1G/00014621/1, stanowiącej własność Gminy Rewal, na działkę Nr 47/1 obręb Pustkowo, o pow. 45 m², KW SZ1G/00000735/2, stanowiącą własność osoby prywatnej.   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                   Przewodniczący Rad                                                                                               Bogusław Woźniak