Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Wśród jej najważniejszych zadań znajdują się m.in. uchwalanie statutu gminy, przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta, powoływanie skarbnika, uchwalanie budżetu, studium zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podatków i opłat, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów oraz ustalania ich wysokości, tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich, tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych oraz wielu innych. W dziale tym znajdują się wszelkie informacje dotyczące sesji, podjętych przez Radę Gminy Rewal uchwał, godzin przyjmowania interesantów przez Przewodniczącą Radę Gminy itp.

Drukuj

Godziny pracy Rady

Przewodniczący Rady Gminy przyjmują interesantów w każdy czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godz. 14:00 do godz. 16:00

 

Drukuj

Sesje Rady Gminy Rewal


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • U C H W A Ł A  Nr LVII/334/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1875 i poz.2232) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. W uchwale Nr LIV/298/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26  października 2017r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę  § 3 otrzymuje nowe brzmienie: § 3. Ustala się minimalne miesięczne stawki czynszu  za dzierżawę 1 m2  nieruchomości i lokali użytkowych położonych na terenie Gminy Rewal : Lp. Przeznaczenie dla przedmiotu  dzierżawy Stawka (zł)  w okresie: od 1.01.- 31.05. od 1.10.- 31.12. Stawka (zł) w okresie: od 1.06.-30.06. od 1.09.-30.09 Stawka (zł) w okresie:  od 1.07.-31.08.   1 Na cele socjalne przy budynkach komunalnych 0,06 0,06 0,06 2 Na cele bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 0,06 0,06 0,06 3 Na cele  kultury i oświaty 0,06 0,06 0,06 4 Na cele sportu i rekreacji 0,51 0,51 0,51 5 Na cele prowadzenia pól namiotowych 0,30 0,30 0,30 6 Na cele prowadzenia ośrodków kempingowych 0,64 0,64 0,64 7 Lokale użytkowe na cele prowadzenia działalności rybackiej 4,65 4,65 4,65 8 Tereny pod boksami rybackimi : I strefa II strefa   3,69 0,89   3,69 0,89   3,69 0,89 9 Ogródki i zieleń przydomowa 0,57 0,57 0,57 10 Cele mieszkaniowe 0,84 0,84 0,84 11 Ośrodki zdrowia, apteki, inne budynki 2,91 2,91 2,91 12 Place zabaw 0,89 0,89 0,89 13 Magazyny 0,89 0,89 0,89 14 Place składowe 0,20 0,20 0,20 15 Dojścia i dojazdy do posesji, drogi wewnętrzne 0,12 0,12 0,12 16 Tereny zajęte przez części budynków (schody wejściowe, tarasy, ocieplenia, fundamenty  itp.) 2,56 2,56              2,56 17 Tereny pod elementami architektonicznymi budynków typu balkon, zabudowa kubaturowa zlokalizowana ponad kondygnacją parteru 2,56 2,56 2,56 18 Tereny pod garaże i budynki gospodarcze które zostaną wybudowane ze środków własnych 1,54 1,54 1,54   19 Budynki, budowle urządzenia związane z budową sieci infrastruktury technicznej (np. centrale telefoniczne, trafostacje, stacje redukcyjno-pomiarowa gazu, maszty tel. komórkowej, itp.) 8,21 8,21 8,21 20 Tereny pod sieć infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej 16,42 16,42 16,42 21 Tereny na cele usługowe, handlowe,    zakwaterowania turystycznego, inne : I strefa II strefa     3,69 0,89     3,69 0,89     3,69 0,89 22 Usługi, handel na terenach użyteczności publicznej, na których prowadzona jest działalność gospodarcza : - I strefa - II strefa     2,91 0,84                4,39 2,91     54,10 43,28 23 Tereny pod salon gier rozrywkowych, urządzenia automatyczne (np. Zabawki bujane, cymbergaj, strzelnice sportowe, lunety itp), 102,60 102,60 102,60 24 Tereny niezabudowane przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego  lub decyzjach o warunkach zabudowy do sprzedaży na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej : I strefa II strefa       3,69 0,89       3,69 0,89       3,69 0,89   § 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal. § 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.   Przewodnicząca Rady Marzena Salamon  

  • Uchwała Nr LVII/333/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal   Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz § 44 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Rewal przyjętego uchwałą Nr XIII/70/07 Rady Gminy Rewal z dnia 27 lipca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rewal. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007r., Nr 95, poz. 1673 z późn. zm.) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje:   § 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal na rok 2018, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   Przewodnicząca Rady Marzena Salamon   

  • Uchwała Nr LVII/332/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875, poz. 2232) oraz § 12 ust. 2 Statutu Gminy Rewal przyjętego uchwałą Nr XIII/70/07 Rady Gminy Rewal z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rewal (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007r., Nr 95, poz. 1673 ze zm.) uchwala się, co następuje: §1. Uchwala się ramowy plan pracy Rady Gminy Rewal na 2018 rok, określony w załączniku nr 1 do uchwały. §2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Rewal. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Marzena Salamon

  • Uchwała Nr LVII/331/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Pustkowie nr ewid. 126 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1566, poz. 1595 i poz. 2375) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje: § 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy, której przedmiotem będzie część działki oznaczona numerem ewidencyjnym 126 o powierzchni 100 m², położona w Pustkowie, obręb Pustkowo, stanowiąca własność Gminy Rewal - na okres 10 lat. 2. Granice przeznaczonej pod dzierżawę działki, opisanej w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej Uchwały. § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w § 1. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady              Marzena Salamon

  • Uchwała Nr LVII/330/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783, poz. 60, poz. 1458 i poz. 2439) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Marzena Salamon

  • Uchwała Nr LVII/329/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232), art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2017 r. poz. 2245 i poz. 2439, M. P. z 2017 r. poz. 181) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje: § 1 Przyjmuje się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Marzena Salamon  

  • UCHWAŁA NR LVII/327/18 RADY GMINY REWAL z dnia 30 stycznia 2018 r.   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2018-2022. Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:   § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rewal na lata 2018-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. § 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rewal, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. § 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Rewal do zaciągania zobowiązań:    1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;    2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Rewal do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal. § 5. Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc Uchwała nr XL/203/16 Rady Gminy Rewal z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017-2022 z późniejszymi zmianami. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.   Przewodnicząca Rady Marzena Salamon