Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Wśród jej najważniejszych zadań znajdują się m.in. uchwalanie statutu gminy, przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta, powoływanie skarbnika, uchwalanie budżetu, studium zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podatków i opłat, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów oraz ustalania ich wysokości, tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich, tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych oraz wielu innych. W dziale tym znajdują się wszelkie informacje dotyczące sesji, podjętych przez Radę Gminy Rewal uchwał, godzin przyjmowania interesantów przez Przewodniczącą Radę Gminy itp.

Drukuj

Godziny pracy Rady

Przewodniczący Rady Gminy przyjmują interesantów w każdy czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godz. 14:00 do godz. 16:00

 

Drukuj

Sesje Rady Gminy Rewal


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • -13.11. 2018r. (wtorek) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju, Społeczno – Oświatowej i Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Dot. LXVIII sesji Rady Gminy. - 13.11.2018r. (wtorek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się LXVI SESJA RADY GMINY REWAL   Przewodniczący Rady Bogusław Woźniak

  • P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D LXVIII SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 13.11.2018 roku Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum Przedstawienie porządku obrad Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów Projekt  uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 relacja sprawozdawcy, stanowiska Komisji Rady, dyskusja, podjęcie uchwały Projekt  uchwały w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 relacja sprawozdawcy, stanowiska Komisji Rady, dyskusja, podjęcie uchwały Projekt  uchwały w sprawie: uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023 relacja sprawozdawcy, stanowiska Komisji Rady, dyskusja, podjęcie uchwały Projekt  uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2018 rok relacja sprawozdawcy, stanowiska Komisji Rady, dyskusja, podjęcie uchwały Projekt  uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości relacja sprawozdawcy, stanowiska Komisji Rady, dyskusja, podjęcie uchwały Projekt  uchwały w sprawie:  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych relacja sprawozdawcy, stanowiska Komisji Rady, dyskusja, podjęcie uchwały Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu granicy pasa technicznego w obrębie Pustkowo, gmina Rewal  relacja sprawozdawcy, stanowiska Komisji Rady, dyskusja, podjęcie uchwały Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu granicy pasa technicznego w obrębie Pobierowo, gmina Rewal  relacja sprawozdawcy, stanowiska Komisji Rady, dyskusja, podjęcie uchwały Sprawozdanie z prowadzonych prac komisji stałych i doraźnych Rady Gminy Rewal w kadencji  2014 – 2018. Podsumowanie pracy Rady Gminy Rewal    15. Wolne wnioski i zapytania.    16.  Zakończenie obrad.

  • Z A W I A D O M I E N I E Zawiadamiam, że w dniu 13.11.2018 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się ostatnia LXVIII sesja Rady Gminy Rewal VII Kadencji.                                                                         Przewodniczący Rady                                                                             Bogusław Woźniak                                                                        Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do Zwolnienia Radnego i Sołtysa przez pracodawcę od pracy Zawodowej w celu umożliwienia mu wzięcia udziału W pracach organów Gminy (art. 25 ust. 3  i art. 37a ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 994, poz. 1000, 1349, 1432)  

  • UCHWAŁA Nr LXVII/422/18 Rady Gminy Rewal z dnia 18 października 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania p.o. Wójta Gminy Rewal   Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z 2018 r. poz. 149, poz. 650, poz. 1544) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, 1349, 1432), po rozpatrzeniu skargi z dnia 6 września 2018r. na  działania Wójta Gminy Rewal, Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje:   § 1. Skargę złożoną przez Stowarzyszenie Ochrony Plaż i Klifów:   w części dotyczącej bezczynności Wójta Gminy Rewal polegającej na nieudzieleniu odpowiedzi na wniosek o uchylenie decyzji administracyjnej uznać za zasadną. w części dotyczącej nierzetelności w działaniu Wójta Gminy Rewal w sprawie realizacji uchwały nr XXX/146/16 Rady Gminy Rewal z dnia 6 kwietnia 2016 r. i warunków przetargu z dnia 7 października 2016 r. uznać za bezzasadną. w części dotyczącej nierzetelności w działaniu Wójta Gminy Rewal w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji morskiej przystani rybackiej w Rewalu uznać za  zasadną.   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                Przewodniczący Rady                                                                                Bogusław Woźniak    

  • UCHWAŁA Nr LXVII/421/18 Rady Gminy Rewal z dnia 18 października 2018r.   w sprawie rozpatrzenia skargi na działania p.o. Wójta Gminy Rewal   Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z 2018 r. poz. 149, poz. 650) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, 1349, 1432), po rozpatrzeniu skargi Pani (…) na działania  p.o. Wójta Gminy Rewal, Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje:   § 1. Uznaje za zasadną skargę Pani (…) na działania p.o. Wójta Gminy Rewal.   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                               Przewodniczący Rady                                                                                                                                  Bogusław Woźniak