Drukuj

Sesje Rady Gminy Rewal


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D III SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 19.12.2018 roku Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum Przedstawienie porządku obrad Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działalności od ostatniej sesji Interpelacje, zapytania i wnioski radnych Projekt  uchwały w sprawie: powołania doraźnej Komisji  Statutowej Rady Gminy Rewal Projekt  uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2019 Projekt  uchwały w sprawie: Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 Wolne wnioski i zapytania. Zakończenie obrad.

  • OGŁOSZENIE   - 19.12.2018r. (środa)  o  godzinie 13:00             w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się III SESJA RADY GMINY REWAL                                                                                          Przewodnicząca Rady                                                                                               Wanda Szukała - Błachuta                                     - 17.12.2018r. (poniedziałek ) o godz. 8:30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Rewal                                                                                        

  • Uchwała  Nr II/7/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 45,, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje: §1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia                                                                                   Przewodnicząca Rady                                                                                   Wanda Szukała - Błachuta

  • UCHWAŁA NR II/6/18 RADY GMINY REWAL z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2018 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.994, 1000, 1349, 1432 ) w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077, Dz .U z 2018 poz.62,1000,1366) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr LVII/326/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r. wprowadza się zmiany budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 102 602,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały § 3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 0,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały § 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 132 655,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały § 5. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 053,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały § 6. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 56 492 282,13 zł , w tym: 1) dochody bieżące – 50 454 174,13 zł, 2) dochody majątkowe – 6 038 108,00 zł. § 7. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 44 682 615,95 zł, w tym: 1) wydatki bieżące – 42 800 953,95 zł, 2) wydatki majątkowe – 1 881 662,00 zł. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.                                               Przewodnicząca Rady                                            Wanda Szukała - Błachuta

  • Uchwała Nr II/5/18 Rady  Gminy  Rewal z dnia 30 listopada 2018 r.   w  sprawie  powołania Stałych  Komisji  Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania.   Na  podstawie  art. 21  ust.1 ustawy  z  dnia  8  marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)  Rada Gminy uchwala co  następuje :   §1. Powołuje się  Stałe Komisje Rady Gminy o nazwie : Komisja Strategii i Rozwoju. Komisja Społeczno-Oświatowa.   §2. Ustala się  skład osobowy poszczególnych  Komisji:  Komisja Strategii i Rozwoju :  Iwona Zacharczuk                      - Przewodniczący Komisji Paweł Żoła                                   - Wiceprzewodniczący  Komisji Rafał Mielcarek                           - Członek  Komisji Andrzej Brzeziński                      - Członek Komisji Łukasz Tylka                               - Członek Komisji Izabela Kogut                              - Członek Komisji Marcin Ryczko                            - Członek Komisji Agnieszka Tasarz             - Członek Komisji   Komisja Społeczno-Oświatowa : Joanna Lewicka                               - Przewodniczący Komisji Andrzej Brzeziński                          - Wiceprzewodniczący  Komisji Izabela Kogut                                  - Członek  Komisji Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk - Członek Komisji Krzysztof Cepek                              - Członek Komisji Paweł Kaczor                                   - Członek Komisji Małgorzata Witecka                         - Członek Komisji Marcin Ryczko                                - Członek Komisji   §3. Ustala się  zakres  spraw poszczególnych  Komisji : Komisja Strategii i Rozwoju. Wypracowanie stanowiska i opinii w sprawach budżetu Gminy na dany rok. Opiniowanie i rozpatrywanie projektów uchwał Rady dotyczących uchwalenia Budżetu Gminy oraz uchwał okołobudżetowych i zmian budżetu, Współpraca z Radami Sołeckimi w sprawach propozycji zadań rzeczowych do budżetu Gminy na dany rok. Opracowanie sprawozdań z realizacji budżetu Gminy oraz projektów uchwał z tymi sprawozdaniami związanych: półroczne, roczne. Opiniowanie projektów uchwał związanych z wprowadzaniem zmian w budżecie w danym roku budżetowym. Występowanie z wnioskami i propozycjami do Rady Gminy w sprawach wydatkowania środków z budżetu. Opiniowanie sprawozdań z realizacji zadań i wydatkowania środków przez jednostki i zakłady budżetowe Gminy. Współpraca z innymi Komisjami i odbywanie wspólnych posiedzeń w sprawach realizacji budżetu i prawidłowości wydatkowania środków budżetowych. Opiniowanie i rozpatrywanie projektów uchwał w sprawach mienia komunalnego tj.; nabywania, zbywania, zamiany, podziałów itp., naliczania opłat adiacenckich, udzielanie bonifikat przy sprzedaży. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw związanych z problematyką wsi i rolnictwa. Przeprowadzanie kontroli z realizacji zdań związanych z prawidłowością gospodarowania środkami budżetowymi przez jednostki , zakłady i spółki – na zlecenie Rady Gminy, i współpraca w tym zakresie z Komisją Rewizyjną. Odbywanie spotkań z mieszkańcami w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców dotyczących realizacji budżetu Gminy. Wysuwanie propozycji oraz udział w opracowywaniu projektu programu promocji gminy na dany rok budżetowy, opiniowanie środków finansowych oraz ich wydatkowania na działalność związaną z promocją Gminy. Wypracowanie stanowiska i wnioskowanie do rady Gminy w sprawach: promocji Gminy na targach turystycznych , promocji w formie: wydawania folderów, gadżetów, gazetek, stosowania logo Gminy, organizowania imprez kulturalno-sportowych, współpracy ze środkami masowego przekazu. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi sprawach w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. Współpraca z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie wydatkowania środków na zadania w tym zakresie. Współpraca z Powiatową Komisją ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz  Inspektorem ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy w Rewalu. Czuwanie nad sprawnym przygotowaniem, przebiegiem i zakończeniem sezonu turystycznego przez jednostki i zakłady do tych działań zobowiązane, w tym: przeprowadzanie kontroli w ww. zakresie na zlecenie Rady, ocena stanu wykorzystania obiektów sportowo-rekreacyjnych, ocena przygotowania plaż. Opiniowanie projektów uchwał o udzielanych z budżetu Gminy dotacjach, subwencjach oraz pomocy publicznej. Opiniowanie projektów Uchwał  w sprawach podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych ustalanych lub pobieranych przez gminę. Opiniowanie uchwał w sprawach przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej lub innych jednostek samorządu terytorialnego, współdziałania lub udzielania pomocy innym jednostkom, przystąpienia do związku międzygminnego oraz w innych sprawach – jeśli mogą spowodować konieczność poniesienia wydatków budżetowych lub uszczuplenia dochodów  Gminy.   2. Komisja Społeczno-Oświatowa: Opiniowanie projektów uchwał z zakresu oświaty, kultury, sportu, ochrony zdrowia, środowiska, pomocy społecznej i bezpieczeństwa. Współpraca z placówkami oświatowymi , kultury i sportu działającymi na terenie Gminy. Przyjmowanie propozycji z poszczególnych placówek pod kątem działalności: dydaktycznej, gospodarczej, organizacyjnej, finansowej i inwestycyjnej. Ocena funkcjonowania przedszkoli i szkół podstawowych. Kierowanie poszczególnych propozycji pod obrady sesji. Udział w realizacji reform oświatowych w Gminie, omawianie działalności poszczególnych szkół i przedszkoli. Wnioskowanie do Rady Gminy  o: poprawę warunków pracy oraz pomocy  pracownikom oświaty, realizację i finansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów  poszczególnych placówek oświatowych, organizację dowozu dzieci do szkół, realizację inwestycji oświatowych. Współpraca z Pedagogami Szkolnymi i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy dzieciom i młodzieży . Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi i uczelniami wyższymi – szukanie wspólnych rozwiązań. Współpraca z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty i Związkami Zawodowymi. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw związanych z działalnością kulturalną na terenie Gminy tj. : świetlic i muzeum, sezonowych obiektów kultury, prowadzenia działalności  kulturalnej z możliwością wykorzystania  istniejących obiektów. Opiniowanie spraw związanych z gospodarką lokalową . Opiniowanie i rozpatrywanie wydatkowania środków na opiekę społeczną. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawach wydatkowania środków na zadania w tym zakresie. Współpraca z lokalnymi działaczami kultury . Przyjmowanie i opiniowanie projektów planów finansowych oraz sprawozdań z działalności i wydatkowania środków od  zakładów , jednostek , klubów zajmujących się sportem i turystyką . Współpraca z organizacjami krzewienia kultury fizycznej, sportu, turystyki. Pozyskiwanie inwestorów i sponsorów pod kątem inwestowania w  działalność kulturalno-rozrywkową oraz sportowo-rekreacyjną . Rozszerzanie działalności  uzdrowiskowej . Dbanie o dziedzictwo kulturowe , zabytki znajdujące się na terenie Gminy. Współpraca ze środowiskiem Kościoła , organizacjami kościelnymi . Opiniowanie spraw i wypracowywanie stanowiska w sprawach służby zdrowia i ekologii , analiza wdrożonych programów bezpieczeństwa publicznego. Przyjmowanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu utrzymania czystości, ładu i porządku, ochrony przeciwpożarowej, zadań wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz gospodarki odpadami  - współpraca w tym zakresie  z samorządami sąsiednimi. Współpraca z placówkami oświatowymi w sprawach propagowania tych idei wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie konkursów i imprez tematycznych, współpraca w zakresie prewencji. Współpraca ze służbami realizującymi zadania w zakresie przestrzegania prawa i porządku publicznego, ochrony zdrowia i  środowiska: Policją , Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Strażą Gminną, Urzędem Morskim, Służbą Zdrowia, Służbą Sanitarną, Ochrony Wybrzeża , Leśną , Ochrony Środowiska i Drogową . Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałaniu patologii społecznej, wykluczeniu społecznemu, działań mających na celu przeciwdziałaniu bezdomności, narkomanii i alkoholizmowi, współpraca w zakresie podnoszenia poziomu zdrowotnego mieszkańców Gminy, rehabilitacji, likwidacji barier dla niepełnosprawnych. Nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami  i innymi organizacjami w zakresie funkcjonowania oświaty , kultury i sportu w Gminie.   §4.  Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia .                                                                                                                                              Przewodnicząca Rady                                                                                   Wanda Szukała – Błachuta

  • Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.            Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Gminy Rewal uchwala,                 co następuje:   §1. Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w następującym składzie: Łukasz Tylka               – Przewodniczący Komisji Joanna Lewicka           – Wiceprzewodniczący Komisji Paweł Kaczor              – Członek Komisji Agnieszka Tasarz         – Członek Komisji Zbigniew Rydzyński   – Członek Komisji   §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                   Przewodnicząca Rady                                                                                   Wanda Szukała – Błachuta

  • Uchwała Nr II/3/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2018 r.   w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.            Na podstawie art. 18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Gminy Rewal uchwala,                 co następuje:   §1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie: Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk     – Przewodniczący Komisji Iwona Zacharczuk                              – Wiceprzewodniczący Komisji Zbigniew Rydzyński                          – Członek Komisji Krzysztof Cepek                                 – Członek Komisji Małgorzata Witecka                            – Członek Komisji §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                     Przewodnicząca Rady                                                                                   Wanda Szukała – Błachuta

  • Uchwała Nr II/2/18 Rady  Gminy  Rewal z dnia 30 listopada 2018 r.   w  sprawie  wyboru  Wiceprzewodniczących  Rady  Gminy  Rewal   Na  podstawie  art. 19  ust. 1 ustawy  z  dnia  8  marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994,  poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)  Rada Gminy uchwala co  następuje :   § 1. Stwierdza się, iż bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w tajnym głosowaniu dokonano wyboru:   Radnego Pawła Jerzego Żołę na wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy  Rewal.   Radnego Rafała Mielcarka na  wiceprzewodniczącego  Rady Gminy  Rewal.   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .                             Przewodnicząca Rady Wanda Szukała - Błachuta