Drukuj

Sesje Rady Gminy Rewal


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • Z A W I A D O M I E N I E Zawiadamiam, że 18.09.2018 roku (wtorek) o  godzinie 14:30                         w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.                                                                                       Przewodniczący Komisji                                                                                                Jacek Domański                                                                                    Temat: Rozpatrzenie pisma z dnia 29.08.2018r. w sprawie zarządzania nieruchomością gminną w Pobierowie. Rozpatrzenie skarg: z dnia 06.09.18r. w przedmiocie nie dotrzymania przez Wójta Gminy Rewal warunków umowy dzierżawy nieruchomości, z dnia 06.09.18r. na bezczynność i nierzetelność w działaniu Wójta Gminy Rewal. z dnia 30.08.18r. na działanie Kierownika Infrastruktury i Ochrony Środowiska.  Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do Zwolnienia Radnego i Sołtysa przez pracodawcę od pracy Zawodowej w celu umożliwienia mu wzięcia udziału W pracach organów Gminy (art. 25 ust. 3  i art. 37a ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 994, poz. 1000)

  • UCHWAŁA Nr LXV/410/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2018r.   w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działania p.o. Komendanta Straży Gminnej Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z 2018 r. poz. 149, poz. 650) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, 1349, 1432), po rozpatrzeniu skargi z dnia 5 sierpnia 2018r. na  działania p.o. Komendanta Straży Rewal, Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje:   § 1. Pozostawić  bez rozpatrzenia skargę na działania p.o. Komendanta Straży Gminnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                               Przewodniczący Rady                                                                                                  Bogusław Woźniak

  • UCHWAŁA Nr LXV/409/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2018r.   w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Sekretarz Gminy Rewal   Na podstawie art. 232 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z 2018 r. poz. 149, poz. 650) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, 1349, 1432), po rozpatrzeniu skargi Pani (…) na  działania Sekretarz Gminy Rewal, Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje: § 1. Rada Gminy przekazuje do dalszego rozpatrzenia skargę Pani (…) przez Wójta Gminy Rewal, z obowiązkiem zawiadomienia Rady Gminy Rewal o sposobie załatwienia ww. skargi. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                               Przewodniczący Rady                                                                             Bogusław Woźniak

  • UCHWAŁA Nr LXV/408/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2018r.   w sprawie rozpatrzenia skargi na działania p.o. Wójta Gminy Rewal   Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z 2018 r. poz. 149, poz. 650) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, 1349, 1432), po rozpatrzeniu skargi Pani (…) na działania p.o. Wójta Gminy Rewal, Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje: § 1. Uznaje za zasadną skargę Pani (…)  na działania p.o. Wójta Gminy Rewal. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                     Przewodniczący Rady                                                                                   Bogusław Woźniak

  • U C H W A Ł A  Nr LXV/407/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2018  r.   w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 29/4  w obrębie Rewal 1 ( 9 miejsc postojowych)  oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.          Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000, 1349, 1432)  i art.37 ust.4 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz.121 i poz. 50) Rada Gminy Rewal uchwala co następuje:   § 1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem będzie część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 29/4 obręb Rewal 1 ( 9 miejsc postojowych)   na okres 3 lat. 2. Granice przeznaczonej pod dzierżawę  działki opisanej w ust.1 określa załącznik graficzny do niniejszej Uchwały. § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w § 1. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady                                                                                                               Bogusław Woźniak          

  • U C H W A Ł A  Nr LXV/406/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2018  r.   w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 29/4  w obrębie Rewal 1 ( 8 miejsc postojowych)  oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000, 1349, 1432) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz.121 i poz. 50) Rada Gminy Rewal uchwala co następuje:   § 1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem będzie część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 29/4 obręb Rewal 1 ( 8 miejsc postojowych) na okres 3 lat . 2. Granice przeznaczonej pod dzierżawę działki opisanej w ust.1 określa załącznik graficzny do niniejszej Uchwały. § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w § 1. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                                                                                                                                                                                     Przewodniczący Rady                                                                                   Bogusław Woźniak

  • U C H W A Ł A  Nr LXV/405/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2018  r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 879/2 w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000, 1349, 1432)  i art.37 ust.4 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz.121 i poz. 50) Rada Gminy Rewal uchwala co następuje:   § 1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem będzie część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 879/2 o powierzchni 100 m2 obręb Pobierowo na okres 8 lat 2. Granice przeznaczonej pod dzierżawę  działki opisanej w ust.1 określa załącznik graficzny do niniejszej Uchwały. § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w § 1. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                                                                                                         Przewodniczący Rady                                                                                                Bogusław Woźniak